•  

Kimlik ve Adres Tespiti Yükümlülüğüne İlişkin Yasal Uyarı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayınlanan 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” da yer alan kimlik ve adres tespiti yükümlülüğüne ilişkin bilgilendirme gerekli görülmüştür.

Buna göre; 01.04.2008 tarihinden önce çalışmaya başladığımız müşteriler için adres teyid işlemlerinin 01.06.2009 tarihine kadar, 30.06.2008 tarihinden sonra çalışmaya başladığımız müşteriler ile ilgili adres teyit işlemlerinin ise iş ilişkisi tesisinden itibaren 10 iş günü içersinde yapılması gerekmektedir.

Adres teyidleri için;

  • Son 3 ay içinde düzenlenmiş ikametgah belgesi veya;

  • Müşteri adına düzenlenmiş elektrik, doğalgaz, su, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan faturalar (elektronik olarak da düzenlenmiş olabilir) veya;

  • Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen bir belge veya;

  • Fatura sahibi ile arasındaki bağı gösterir bir belgeyi (evlilik cüzdanı gibi) ibraz etmek suretiyle üçüncü sahıs adına ait son 3 ay içinde düzenlenmiş yukarıda sayılan faturalardan birinin temin edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca ,kimlik tesbitlerinde ise;

  • Gerçek kişi müşterilerde; Türk uyruklular için; T.C. nüfus cüzdanı;T.C. sürücü belgesi veya pasaport, Türk uyruklu olmayanlar için pasaport,ikamet belgesiveya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi,

  • Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde ise ; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresini gösteren belgelerin asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü , telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin yukarda belirtilen gerçek kişiler için gerekli kimlik belgesi ile imza örneği alınması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen belgelerin aslı veya fotokopisinin bizzat elden ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmamakta olup;bir başkası vasıtasıyla veya posta ,faks, e-posta gibi yollar ile ibraz edilmeleri mümkündür.

Leasing işlemleriniz ile ilgili eğer eksik belgeleriniz bulunmakta ise; yasal süreler içinde tamamlanmasını rica ederiz.